SARAH BOWMAR INSTAGRAM: Bowmar Fitness SARAH BOWMAR INSTAGRAM: @sarah_bowmarPersonal Training Goals Examples Personal Training Goals Examples